Crystal Lake South Fresh/Soph Invitational Date: 05-19-14   Venue: Crystal Lake South - Crystal Lake, IL