Panchakshari, Sahyaditya Class: Senior Team: Walpole