Faletra, Ryan Class: Senior Team: Peabody Vet. Mem.