Venkataraman, Shreya Class: Senior Team: Amherst-Pelham