Thibodeaux, Jude Class: Senior   Team: David Thibodaux STEM