Kalahasthi, Vikram Class: 2015   Team: Santa Teresa