PHSvSt.ThomasvSouheganvSpaulding Date: 01-28-17   Venue: Portsmouth - Portsmouth, NH