Davis, Austin   Team: Bethany (W.V.)   Other Sports: Track & Field